ตำแหน่ง
Sales Engineer
หน้าที่
-ดูแลลูกค้าทั้งในกรุงเทพ และ ต่างจังหวัด
-มีฐานข้อมูลลูกค้า ให้ติดต่อ
-นำเสนอสินค้าไหม่ๆ
คุณสมบัติ
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในด้านที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้ด้านการออกแบบระบบเครือข่าย เช่น Switch ประเภทต่างๆได้
-มีความรู้ด้านการออกแบบระบบ สาย UTP และ Fiber Optic ได้
-มีความสามารถในด้านงานขายอย่างน้อย 2 ปี
-รักความก้าวหน้า
-มีความรู้ในด้านอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทเลคอมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
จำนวน
5 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
Sales Representative
หน้าที่
-นำเสนอสินค้าในด้านอุปกรณ์ระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์และเทเลคอม
-มีประสบการณ์ด้านการค้าส่ง สินค้าไอทีทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด
-มีความรู้ผ่านงานการอบรมในด้านอุปกรณ์เครือข่าย
คุณสมบัติ
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในด้านที่เกี่ยวข้อง
-มีความสามารถในด้านงานขายอย่างน้อย 2-5 ปี
-รักความก้าวหน้าและความท้าทาย
-มีความรู้ในด้านอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะ พิจารณาเป็นพิเศษ
-มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
จำนวน
5 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
Project Sales Manager
หน้าที่
-ติดต่องานในด้านโครงการทั้งภาครัฐ และ เอกชน
-นำเสนอสินค้าในทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เฉพาะงานโครงการ ด้านระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์และเทเลคอม
คุณสมบัติ
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในด้านที่เกี่ยวข้อง
-มีความสามารถในด้านงานขายด้านโครงการอย่างน้อย 5 ปี
-รักความก้าวหน้า
-มีความรู้ในด้านอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทเลคอมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
จำนวน
2 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
Web Programmer
หน้าที่
-เขียน programs database และ ออกแบบ website
- HTML, Java Script, PHP, CGI/Perl FontPage และPhotoshop
- SQL, Unix และLinux
คุณสมบัติ
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
-รักความก้าวหน้า
-มีประสบการณ์ด้านการเขียน web design และ มีผลงานด้านการเขียน web osCommerce จะพิจารณาพิเศษ
จำนวน
2 ตำแหน่ง
Back To Top